เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย
ทักษะวิชาการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการ แนวปฎิบัติที่ดีของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัด โดยมีครูใหญ่ ทุก ร.ร.ตชด.ฯ
ร่วมเป็นคณะกรรมการ มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน จำนวน ๘ คน ณ ห้องประชุมเจ้าพระยากลาโหมฯ กก.ตชด.๑๓