เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.ว่าที่ พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนพระราชทานบุตรครู ตชด.
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่บุตร
ครูตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสำหรับบุตรครูตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย กก.ตชด.๑๓ ได้รับเงินพระราชทาน จำนวน ๑ ทุน ได้แก่นางสาวอารีรัตน์  คำภิมูล นักศีกษาปริญาตรีชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาสังคม บุตรของ ว่าที่ พ.ต.ต.เอนก  คำภิมูล ครูใหญ่ รร.ตชด. บ้านทิไล่ป้า เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท