เมื่อ  ๒๗ ก.ย. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ เป็นประธาน ใน "พิธีปลดเป้วางปืน" และมอบของที่ระลึก
เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเจ้าพระยาจักรี กก.ตชด.๑๓