เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.บัญชา  สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ท.สุทรชัย  บุญถาวร ครู (สบ.๓) กก.ตชด.๑๓ 
พ.ต.ท. ประยงค์ มูลกำบิล ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๒ ร่วมกันเป็นคณะกรรมการกับคณะกรรมการสถานศึกษา ในการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก
นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด. ในสังกัด ณ.ห้องประชุมเจ้าพระยาจักรี กก.ตชด.๑๓