ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเปียงหลวง
วันอังคาร ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินจากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ
ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเปียงหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ ที่นั้น แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาที่ประทับบ้านเปียงหลวง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอำเภอขุนยวม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงานให้ทรงทราบเกี่ยวกับข้อมูลบ้านเปียงหลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด หมู่บ้านป้องกันไฟป่าดีเด่น และเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๓
ได้รับพระราชทานธงราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเป็นตัวอย่างสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
โดยหน่วยราชการได้สนองแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่า มาใช้ในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ เช่น พื้นที่สำหรับประกอบการเกษตร พื้นที่ห้ามตัดไม้และจับสัตว์ป่า
เพื่อป้องกันการบุกรุกป่าเพิ่มมากขึ้น ด้านสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร ยังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และระบบชลประทานสำหรับการเกษตร ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานก่อสร้างฝาย
ในลำห้วยแม่แหล่ข่อโกร และระบบท่อส่งน้ำ พร้อมทั้งบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มเพื่อจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำรัสให้ราษฎรร่วมกันรักษาป่าและรักษาแหล่งน้ำด้วย จบแล้ว เสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานทอผ้าแบบอนุรักษ์ภูมิปัญญาแต่ละชนเผ่า ของกลุ่มอาชีพราษฎรบ้านเปียงหลวงและราษฎรอำเภอขุนยวม การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ธนาคารอาหารชุมชน โดยให้ราษฎรใช้ป่าเป็นแหล่งอาหาร
เช่น การนำพืชสมุนไพรมาประกอบอาหารและใช้เป็นยารักษาโรค จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาที่ประทับทรงงาน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ครอบครัวราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง จำนวน ๖๐ ครอบครัว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสนี้ ทรงรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิกศิลปาชีพ
สำหรับส่งเสริมให้มีอาชีพเสริม จะได้มีรายได้สำหรับเลี้ยงดูครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรม
ณ เรือนประทับแรม ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอบคุณ http://royal-project.maehongson.go.th/index.php/th/